ನಿದ್ದೆ
             ಕಾಡು ಮ್ರುಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಬರೆಯುತಲಿದ್ದೆ
            ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು ನಿದ್ದೆ

                       ಕಾನನದ ಮದ್ಯದಲಿ ಸಾಗಿ ಹೋಗುತಲಿದ್ದೆ
                       ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲೆಲು ಬರಿ ಎಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಸದ್ದೆ
                       ಏನೊ ಸುಳಿಧಾಗಾಯ್ತು ಗಿಡಕಂಟೆಗಳ ಮದ್ದೆ
                       ಏನು ಎಂದರಿಯದಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಡುಗಿದ್ದೆ

            ಕಾಡು ಮ್ರುಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಬರೆಯುತಲಿದ್ದೆ
            ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು ನಿದ್ದೆ

                        ತಿರುಗಿ ನೋಡುದಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತಲಿದ್ದೆ
                        ಕಾಲ್ಜಾರಿ ಹಿಂದಿರುವ ತೆಗ್ಗು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ
                        ಕಣ್ತೆರೆದು ನೊಡಿದರೆ ಮಂಚದಾ ಕೆಳಗಿದ್ದೆ
                        ಹೆಗೇನೊ ನಾನರಿಯೆ ಚಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಒದ್ದೆ

             ಕಾಡು ಮ್ರುಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಬರೆಯುತಲಿದ್ದೆ
             ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು ನಿದ್ದೆ
                                                         
                                                          -ತುಂಟಶೀನ

No comments:

Post a Comment